تتراپک مانستر

تتراپک مانستر

2015

در سال ۲۰۱۵ یک کارگاه دیگر با استفاده از کارتون های نوشیدنی تتراپک در شهر مونستر در آکادمی فرجستال تانگ برگزار شد. ده نفر از دانشجویان آکادمی کارهایی را که با کارتن انجام داده بودند، ارائه دداند. روز اول ماده ی اولیه و خصوصیاتش معرفی شد و از شرکت کنندگان خواسته شد با رویکرد کاربردی شی را طراحی کنند. روز آخر ، بیست پروژه بر روی یک میز بزرگ ارائه شدند و توسط هر دانش‌آموز مورد بررسی قرار گرفتند. برخی از آثار خلق شده با تتراپک ها مانند ظروف غذاها در مهمانی نهایی توسط دانش آموزان و اساتید دانشگاه مورد استفاده قرار گرفتند. این کارگاه با همکاری تونی ماستریانی، مانفرد هیله مان، کونستانزه یونگر انجام شد.