جوکاردو

جوکاردو

1977

جوکاردو ” یک سیستم کامل وسایل است که جنبه ها ی تفریح و تمرین زندگی را در بر می گیرد. این پروژه در سال 1977 توسط تعاونی گونزاگاردی مانتوا تولید و با همکاری CIDOM آنکونا و با همکاری هسته ی مطالعاتی گرافیک و ارتباطات این مرکز، تولید شد. هدف به حداقل رساندن تعداد مؤلفه های منفرد بود به صورتی که این کاهش بتواند میکروفضاهای متنوع و مناسبی را با راه حلهای چیدمانی مختلف در مهد کودکها فراهم آورد. این پروژه با همکاری جوزپه مارنگون ، جیووانی ورولی ، ساتورنو اسپینسانتی ، مارکو باکارینی و وینچنزا فتتا انجام شد.