درس های دیزاین

درس های دیزاین

2004

مجموعه کارگاه های مستقل با دانشجویان و هنرمندان برای مرکز هنرهای معاصر افغانستان و مدرسه مدرسه ی امید در کابل در سال ۲۰۰۴ سازماندهی شدند. از طریق زبان‌های هنری، روابط جدید بین نیازهای آموزشی هنرمندانی که خود اشتغال بودند و وابستگی‌های دانشگاهی داشتند برای ساخت مرکز هنر معاصر، تعریف شدند. مالاجیجی برنامه و دستورالعمل ها را برای مرکز هنرهای معاصر آماده کرد و درس هایی از هنر و دیزاین ارائه داد. او همچنین سخنرانی‌هایی را در دانشکده هنرهای زیبا برگزار کرد و از مکان‌هایی بازدید کرد که در آن هنرهای کاربردی مانند سرامیک، منسوجات، فرش‌ها تولید می‌شد. نشست‌هایی هم با وزیر فرهنگ دولت کرزای و نیز ترمیم کنندگان موزه باستان‌شناسی که مسئول ترمیم آثار تخریب‌شده توسط طالبان بودند، برگزار شد. با همکاری فردیک لوارات، سیسلج ژافا، رویا، قیاسی، زولیخا شرزاد، راهرو عمرزاد این فعالیتها ممکن شد.

 

 

« از 2 »