شهر سینمایی برای کودکان

شهر سینمایی برای کودکان

2002

شهر سینمایی برای کودکان، یک پروژه ویدیویی و سینمایی است که در سال 2002 با کودکان ساخته شد. این پروژه با همکاری استفانو شیالوتی برای دینامو ایتالیا در استودیوهای سینمایی چینه چیتا در رم انجام شد و شامل فعالیت هایی بود که از طریق آنها کودکان فیلم هایی می ساختند که اخبار را با روایت های شخصی ترکیب می کردند. با پشتیبانی شهر رم و هولدینگ شهر سینمایی، این کار در مدارس خارج از کشور با دوره های سینما ، تلویزیون ، از بر خوانی و صدا از طریق ویدیو باکس به اشتراک گذاشته شد. این پروژه با همکاری جوزپه مارنگون و تعاونی گونزاگاردی مانتوا انجام شد.