ضایعات، مفید و زیبا

ضایعات، مفید و زیبا

2009

ضایعات، مفید و زیبا ،در سال 2009 با نشر باندکی و ویوالدی، پیزا، منتشر شد. این کتاب به دقت بسیار آثار خلق شده در سال‌های اخیر توسط هنرمندان، دانشجویان، و معلمان را توصیف می‌کند و شامل مقالاتی است که به بررسی هنر در تمام زمینه‌های باز استفاده فرهنگی می پردازد. همه ی محتوی این مجلد در محدوده ی کارگاه SCART در کارخانه ی اکولوانته، سپس با بازیافت خشک سانتا کروچه سولارنو، تهیه شده است. این کتاب مجموعه مقالات نقد بررسی از موریزیو جیانی، یوجینو چچونی، آنجلا نوچنتینی، پیترو گاگیلیانو،ویتوریو کولومبو، کارلو تیتومانلیو ا لورنزو ویوارلی را در بر دارد و به زبان انگلیسی و ایتالیایی است.