فیل دریایی

فیل دریایی

2013

در سال ۲۰۱۳، کارگاه و سخنرانی در پایتخت ناها درجزیره ی اوکیناوا برگزار شد. هدف این کارگاه ساخت گونه‌ های پستانداران منقرض‌شده در طی چند روز توسط گروهی از داوطلبان و دانشجویان دانشگاه هنر در موزه هنر فرمانداریاوکیناوت بود. در ابتدا، آن‌ها هزاران قطعه کوچک از زباله را از بندر اقیانوسی ناها جمع‌آوری کردند. سپس آن‌ها را تمیز کردند و با استفاده از روش اریگامی به شکل گل‌ تا زدند تا روی بدن پستاندار قرار بدهند. در نتیجه این ساختار به طول هشت متر به شکل یک پستانداری که هنوز در سواحل این جزیره پرسه می‌زند درآمد. از تکنیک‌های مختلفی برای وصل کردن گل‌ها بر چوب بامبو استفاده شد. این کارگاه با سخنرانی در تالار اجتماعات دانشگاه به پایان رسید. کارگاه فیل دریایی با همکاری کیواکو اوگاتا، آیاکاکودا، میسائو اوشیرو، تتسوکا تاکامارو انجام شد.