مدرسه

مدرسه

1997

در این پروژه یک کلاس از یک مدرسه در سال 1997 ساخته شد یک دیوار ثانویاز یک کیلو برنج بسته بندی شده ساخته شد. این نمایشگاه برای ویتاسانا که نمایشگاهی با محوریت محصولات بازیافتی و زیست محیطی در شهر رم است، ساخته شد. در آخر نمایشگاه، برنج بسته بندی شده با کشتی به کوزوو و سینورنی در رومانی برای مصرف کودکانی که در خانه های اجتماعی زندگی می کردند برده شد. این کار با همکاری آلبرتو گراسی و بامبینی در بنیاد امگرزا و لگامبینت انجام شد.