معماری خوراکی

معماری خوراکی

این پروژه ها نماینده سازوکارهای عمومی هستند که به منظور تحقیق و ایجاد سؤالات صریح پیرامون گرسنگی جهان ، سوء تغذیه کودکان و تفاوت های فرهنگی ، در داخل و خارج از کشور اتفاق افتاده اند. در این تاسیسات ،مسیولیت انتقال غذا به کسانی که نیاز شدید به مصرف ان دارند به دولت فن مردم به عنوان یک منبع برمی گردد. در برخی مواردمانند برج بابل در ونیز، شکل و طعم به دلیل تمایل به اصلاح و احیای برداری فرهنگی با هم ترکیب می شوند.شکل سازه ها به برخی نماد های مشهور و قابل تشخیص اشاره دارند.

 

پینوکیو, BELGRADO

 

نمایشگاه برنج, BRIGHTON

 

کاخ قدیمی, FIRENZE

 

برج بابل, VENEZIA

 

پذیرایی, LUGANO

 

مدرسه, ROMA