هنر عمومی

هنر عمومی

 

 

هدف این آثار، انتقال یک پیام اساسی به مردم با هدف افزایش درک عمومی است. در این دسته پروژه ها اغلب از فرایندهای صنعتی و پسماند و زباله و ضایعات استفاده می شود ( همانطور که در آثاری مانند ” شیلله” در پولا و “بدون مرز” در ژنو مشاهده می شود)، صدها نوع ضایعات برای ایجاد یک پیام استفاده می شوند. در موارد دیگر مانند پروژه ی پینوکیو در توکیو مواد مختلفی برای ساخت مدل های آموزشی به کار برد شدند.

 

FIRENZE, نهنگ عنبر جووانی

 

TBILISI, قهوه ساز “گنبد”

 

NANCHINO, پینوکیوی زباله

 

MODICA, پینوکیویِ شکلاتی

 

FIRENZE, اجداد با ما صحبت می کنند

 

ISFAHAN, در انتظار هویت

 

SALENTO, Initinere

 

زمین, KIKINDA

 

+394, GENOVA

 

پینوکیوی پینوکیوها, FIRENZE

 

طلاو نقره, GENOVA

 

پروژه ی پینوکیو, TOKYO

 

شیلله, PULA

 

بدون مرز, GENOVA

 

خیمه امید, PRATO

احساسات شهری, TOKYO