پروژه همکاری بین المللی

پروژه همکاری بین المللی

1996

مالاجیجی در طراحی بازی ها در فضای باز ،در “پروژه همکاری بین المللی” برای توسعه طراحی صنعتی و تکنیک های بسته بندی در 1996 در Taejon کره جنوبی همکاری کرد. این پروژه که توسط KIDP و KCCI سازماندهی شده و از جانب وزارت بازرگانی و صنایع و انرژی حمایت شده بود، شامل تحقق مدل ها ، شبیه سازی مقیاس ، تحقیق ، ارزیابی ، ترسیم و سخنرانی در دانشگاه تاجون بود. این کار با همکاری وینچنزو جیبا و ایرینه ایووی انجام شد.