پریستان کابل

پریستان کابل

2006

 

این مجلد تجربیات کارگاه های برگزار شده توسط مولف در کوزوو و افغانستان را گزارش میدهد و توسط نشر ال سی دی در فلورانس در سال 2006 منتشر شد. او از طریق یک گزارش روزانه، به تجزیه و تحلیل بسیاری از تحریفاتی که ممکن است افراد در دو کشور با آن مواجه شوند و درگیرهای منتج که از انها رنج میبرند و آرزو دارند پایان یابند، را بیان می‌کند. این رویداد جایی رخ می دهدکه تمایل به بهبود کیفیت زندگی با دشواری‌های بسیاری از قبیل آموزش و هزینه‌های مرتبط با آن رو به روست. این کتاب به زبان انگلیسی و ایتالیایی موجود است.