پینوکیوی زباله

پینوکیوی زباله

2019

به تحقق شخصیت عروسکی بزرگ داستان کارلو کولودی می پردازد که10 متر ارتفاع دارد و روی پا در وضعیت کاملا عمودی ایستاده است. قسمت ساختاری داخلی از بخش های مختلف تشکیل می‌شود که از لوله های آهنی ساخته شده‌اند. قسمت بیرونی مانند همپوشانی‌ای از زباله‌های رنگارنگ به نظر می رسد.
اندام های عروسک دارای اندازه‌های مختلفی هستند که بزرگترین آنها تنه و سپس پاها و در نهایت بازوها است. تمام ضایعات، که بدن پینوکیو را تشکیل می دهند، بنابراین بعدا درک می‌شوند. این پینوکیو می‌خواهد هشداری باشد که به ما بگوید چقدر زبالهها می‌توانند منبع مهمی باشند و هرگز نباید به هدر روند، تا مواد خام را بتوان بازیاف کرد و از آنها استفاده‌های دیگر کرد.