پینوکیو

پینوکیو

2006

“پینوکیو” در ماه می 2006 در بلگراد تحقق یافت. یک عروسک بزرگ که طول آن به 6 متر می رسد و از 10 متر مکعب از محصولات 15 برند با ماندگاری طولانی ساخته شده است.نصب این عروسک بیش از 7 روز به درازا کشید و به مدت 2 هفته به نمایش گذاشته شد در آخر این محصول به دو یتیم خانه در صربستان جنوبی اهدا شد. دانش آموزان از سرتاسر جهان برای شرکت در این کارگاه آموزشی دور هم جمع شدند. این کارگاه ها درهمکاری با پروژه ی خارجی، دیژان سپاسوویچ، لوکا بوزیچلی ، و شهر بلگراد برگزار شدند.