کاخ قدیمی

کاخ قدیمی

2003

“Palazzo vecchio” در اکتبر 2003 ساخته شد که الگوی منصوب به ساختمان دولت بود. در ساخت آن از 7 تن برنج بسته بندی شده استفاده شده که هر بسته بین نیم تا یک کیلو وزن داشت. بیش از هشت روز در میدان اونی سانتی به نمایش گذاشته شد این مدل که ۵ متر ارتفاع داشت برای ۱۰ روز باقی ماند. قسمتی از میدان توسط پالت های برنج اشغال شده بود ، در حالی که بخش دیگر فضا با ساخت و سازهایی که ساختمان قدرتمند را به تصویر میکشید،اشغال شده بود. پس از سه هفته برنج ها برای مصرف کودکان تانزانیا و رومانیا ارسال شد. این نمایشگاه با همکاری شهر فلورانس ، سیمون سیلیانی ، نیکولو آنجلی و لوکا بوزیکللی برگزار شد.