کارگاه آموزش موسیقی

کارگاه آموزش موسیقی

1982

طرح کامل چیدمان کارگاه برای پروژه آموزش موسیقی، تولید تعاونی توسونی در شهر فورلی در سال 1982 محقق شد. مالاجیجی دفترچه راهنمای کاربر برای آموزه های موسیقی و روش های تدریس را طراحی کرد. وی همچنین عناصر صنعتی وسایل از جمله دایره المعارف ابزارهای چند منظوره جهت استفاده در دستورالعمل های موسیقی سنتی و نوآورانه تهیه کرد. اولین “کلاسهای کارگاهی” در ترنتینو راه اندازی شد. این کار با همکاری کلودیو کاوالینی ، مارکو باکارینی ، و فابیو کانتینی انجام شد.