گالری ویدئو

 

قصر قدیمی، فلورانس، ۲۰۰۳

 

پروژه پینوکیو، توکیو، ۲۰۰۷

 

برج بابل، ونیز

 

سفید و سفید، فلورانس، ۲۰۱۲

 

احساسات شهری، توکیو، ۲۰۱۱

 

پذیرایی، لوگانو، ۲۰۱۳

 

دوره ی دیزاین، فلورانس، ۱۹۷۷-۲۰۱۴

 

کارگاه چندرشته ای، گروستتو، ۲۰۱۴

 

آزادی مداد، فلورانس،۲۰۱۵

 

پروژه ی پینوکیو، فلورانس، ۲۰۱۵

 

۲۰۱۶-دانش، ۲۰۱۶

 

۲۰۱۶, لاجاتیکو، ۲۰۱۷

 

تتراپک، پنینسولا، ۲۰۱۷

 

یکصد، سان سلوی، فلورانس، ۲۰۱۷

 

اسکارت، آرت فیر بلونیا، ۲۰۱۸

 

اسکارت، مصاحبه آرت فیر بلونیا، ۲۰۱۸

 

زنده باد چین، فلورانس، ۲۰۱۸