Laborator për Edukimin Muzikal

Laborator për Edukimin Muzikal

1982

Realizimi i një projekti komplet për mobilimin për Edukiin Muzikal prodhuar nga Cooperativa Tosoni në Forli në vitin 1982. Projektimi grafik i manualit mbi didatikën muzikale dhe metodat e mësimdhenies. Concepimi i komponenteve industriale të mobilimit si një shumë e strumenteve të përdorimit për të marrë cdo përdorim në didatikën muzikale tradizionale ose inovative. Të menduara për çiklin e parë dhe të dytë. Të parat “klasa laboratore” janë aktivizuar në Trentino. Në bashkëpunim me Claudio Cavallinin, Marco Baccarinin dhe Fabio Chiantinin.